VEDTÆGTER - GLOSTRUP FÆGTEKLUB

§ 1. Navn og hjemsted 

Stk. 1. Klubbens navn er Glostrup Fægteklub.  

Stk. 2. Klubben er stiftet 4. november 2014 og har hjemsted i Glostrup Kommune.  

§ 2. Foreningens formål 

Stk. 1. Klubbens formål er at udbrede kendskabet til moderne sportsfægtning og at tilbyde klubbens medlemmer mulighed for at udøve sporten, med udgangspunkt i kårdefægtning, samt at give medlemmerne mulighed for stævnedeltagelse gennem klubbens medlemskab af Dansk Fægte-Forbund 

Stk. 2. Klubben har som mål at kunne tilbyde så mange som muligt muligheden for at dyrke sporten.  

Stk. 3. Klubben vil arbejde for at fællesskab, frivillighed, kvalitet og glæde er gennemgående værdier i klubbens virke.  

Stk. 4. Klubbens ledelse vil i det daglige arbejde på at øge klubbens rummelighed ved løbende at forbedre klubbens læringsmiljø, struktur og kommunikation for både alder, køn, etnicitet og fægteniveau.  

§ 3. Foreningens medlemskab af organisationer m.v. 

Stk. 1. Foreningen er tilsluttet Dansk Fægte-Forbund under Danmarks Idrætsforbund (DIF) og er underlagt disses love og bestemmelser.  

§ 4. Medlemskab og kontingent 

Stk. 1. Alle der har interesse for fægtning kan optages som medlem i klubben.  

Stk. 2. Indmeldelse skal ske skriftligt til klubbens kasserer med angivelse af om man ønsker aktivt eller passivt medlemskab. Man betragtes som medlem, når første kontingent er betalt.  

Stk. 3. Udmeldelse skal ske skriftligt til klubbens kasserer med 14 dages varsel inden udgangen af kontingentperioden.  

Stk. 4. Aktivt medlemskab giver adgang til alle klubbens faciliteter og øvrige arrangementer. Passivt medlemskab giver som udgangspunkt ikke adgang til klubbens faciliteter og øvrige arrangementer.  

Stk. 5. Medlemskontingent fastsættes på generalforsamlingen på baggrund af oplæg fra bestyrelsen. Kontingentet fastsættes for et år ad gangen. Kontingenter opkræves forud - dog maksimalt for et halvt år, og bestyrelsen træffer nærmere beslutning om betalingsterminer og betalingsmåde. Kontingent for passive medlemmer opkræves dækkende for et år.  

Stk. 6. Medlemmer kan ekskluderes fra foreningen af bestyrelsen ved ¾-flertal, eller ved generalforsamlingen ved almindeligt flertal. I sager om eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen eller generalforsamlingen træffer sin afgørelse.  

Stk. 7. Kontingentrestance i mere end tre måneder medfører automatisk udmeldelse fra klubben. Restance opstår, når et medlem ikke har betalt kontingent ved udgangen af forfaldsmåneden.  

§ 5 Generalforsamling 

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.  

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af første kvartal og indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved e-post til alle aktive og passive medlemmer og ved opslag på klubbens hjemmeside.  

Stk. 3. Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Dagsorden, det reviderede regnskab og evt. indkomne forslag fremsendes via e-post til medlemmerne sådan, at dette er medlemmerne i hænde senest en uge før generalforsamlingen.  

Stk. 4. Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Alle, der har adgang til generalforsamlingen har også taleret.  

Stk. 5 Stemmeret på generalforsamlingen har alle aktive medlemmer, der ikke er i kontingentrestance, dog undtagen medlemmer under 15 år. Stemmeret for aktive medlemmer under 15 år opnås ved repræsentation af familiemedlemmer over 15 år. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.   

Stk. 6. Dagsorden for den ordinære generalforsamling har som minimum følgende punkter:

 

  1. Valg af dirigent

  2. Valg af referent

  3. Valg af stemmetællere

  4. Bestyrelsens beretning

  5. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

  6. Forelæggelse og godkendelse af budgetforslag for det kommende år

  7. Fastsættelse af kontingent

  8. Behandling af indkomne forslag

  9. Valg af formand i lige år

  10.Valg af kasserer i ulige år

  11.Valg af to ordinære bestyrelsesmedlemmer i ulige år

  12.Valg af et ordinært bestyrelsesmedlem i lige år

  13.Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for et år af gangen

  14.Valg af revisor og revisorsuppleant for et år af gangen

  15. Evt. nedsættelse af udvalg

  16. Evt.  

 

Stk. 7. Generalforsamlingen vælger dirigent til at lede forhandlingerne. Denne bør, hvis muligt, ikke være medlem af bestyrelsen.  

Stk. 8. Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindelig stemmeflertal jf. dog § 9, stk. 1. Hvis det ønskes af et eller flere medlemmer skal beslutninger træffes ved skriftligt stemmeafgivelse.  

Stk. 9. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen. Når mindst 1/5 af medlemmerne stiller skriftlig begrundet krav om ekstraordinær generalforsamling, skal bestyrelsen indkalde hertil. Bestyrelsen skal indkalde til afholdelse af den ekstraordinære generalforsamling inden en måned fra modtagelse af begæringen. For så vidt angår krav til indkaldelse, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalformsaling.  

Stk. 10. Referat fra generalforsamlingen skal godkendes af dirigenten før offentliggørelse blandt medlemmerne. Offentliggørelsen sker pr. e-post indenfor en måned efter afholdelse af generalforsamlingen.  

§ 6 Foreningens daglige ledelse 

Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, som består af 5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen og repræsenterer foreningen i alle forhold.  

Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og ordinære bestyrelsesmedlemmer umiddelbart efter generalforsamlingen. Ved samme lejlighed aftales det førstekommende bestyrelsesmøde.  

Stk. 3. For at være valgbar til klubbens bestyrelse skal personen være fyldt 15 år. For at være valgbar til posterne som kasserer og formand skal personen være fyldt 18 år.  

Stk. 4. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.  

Stk. 5. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.  

Stk. 6. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 af medlemmerne er til stede.

Stk. 7. Formanden leder bestyrelsens forhandlinger og i dennes forfald næstformanden.  

Stk. 8. Formanden drager omsorg for, at der føres protokol over bestyrelsens forhandlinger/beslutninger. Der skal udsendes bestyrelsesreferater til offentliggørelse blandt klubbens medlemmer pr. e-post senest 1 måned efter afholdte bestyrelsesmøder. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægten.  

§ 7 Regnskab og revision 

Stk. 1. Foreningens formue skal anbringes i anerkendt pengeinstitut  

Stk. 2. Regnskabsåret er 1. januar – 31.december.  

Stk. 3. Revisorpåtegnet regnskab offentliggøres jf. ovenstående vedtægt §5, stk. 3  

Stk. 4. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som påhviler foreningen. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.  

§ 8 Tegningsregler 

Stk. 1. Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner tegnes foreningen dog af formanden og kassereren i forening. 

Stk. 2. Bestyrelsen kan imidlertid godkende, at formand og kasserer kan råde over dankort og netbank til foreningens bankkonti hver for sig. 

Stk. 3. Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen. Ligeledes skal låneoptagelse på mere end 30.000 kr. godkendes af generalforsamlingen. Indkøb og dispositioner over 10.000 kr. godkendes af bestyrelsen. 

§ 9 Vedtægtsændringer 

Stk. 1 Vedtægtsændringer kan vedtages på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.  

§ 10 Opløsning 

Stk. 1. Klubben kan kun opløses efter vedtagelse på to hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 1 måneds mellemrum. Til begge generalforsamlinger kræves 2/3-flertal.  

Stk. 2. Opløses klubben tilfalder dens midler og udstyr Dansk Fægte-Forbund.  

Vedtaget på stiftende generalforsamling den 04.11.2014.  

Senest ændret på ordinær generalforsamling d. 28.03.2017